TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NOCIONET KRYESORE

TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NOCIONET KRYESORE

 1. 1. III TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHEQYTETARITNOCIONET KRYESORE:Teoria e të drejtës natyrore; teoria e të drejtës pozitive; të drejtat personale; tëdrejtat politike; të drejtat sociale; të drejtat kulturore; të drejtat ekonomike;detyrat; Gjyqi i të drejtave të njeriut.PYETJE:1. Cilat janë dokumentet(aktet) më të rëndësishme për të drejtat dhe liritë?2. Çka parasheh Deklarata universale për të drejtat e njeriut nga viti 1948 ?3. Numëroni disa të drejta personale ?4. Numëroni disa të drejta politike ?5. Numëroni disa të drejta ekonomike ?6. Numëroni disa të drejta sociale ?7. Numëroni disa të drejta kulturore ?8. A mund shtetasit të RM t’i merret shtetësia ?9. A mund shtetasi i RM të jetë i larguar nga vendi ?10. Në cilën shkallë të arsimit mund të formohen institute arsimore private ?11. Çka është pronësi intelektuale dhe industriale ?12. Çka është shtet laik dhe a mund RM të vihet në atë term ?13. Çka është prezumpcioni i pafajsisë ?14. Paraqitni disa detyra ?15. Kundër kujt është i drejtuar peticioni para Gjyqit për të drejtat e njeriut?16. Çfarë kompenzimesh mund të përcaktojë Gjyqi për të drejtat e njeriut nërast se vërteton shkelje të ndonjë të drejte ?
 2. 2. Të drejtat dhe liritë janë kriter dhe masë themelore për pozitën dhe rolin enjeriut dhe qytetarit në shoqëri, nga njëra anë dhe demokratizimi i regjimit(sistemit), nga ana tjetër. Ato janë instrument për kufizimin e pushtetit dhepengimin e arbitrazhës dhe keqpërdorjes së saj.Pse flasim për liritë themelore ? Sepse dalin nga vetë natyra e njeriut, ndërsajo nga vullneti i pushtetit shtetëror.” Njerëzit lindin të barabartë dhe të lirë”,thaRuso, ndërsa e vërtetoi edhe Deklarata për pavarësi e SHBA nga viti 1776.Të drejtat janë akt i shkallës së caktuar të zhvillimit të civilizimit, fryt ikuptimit të ri të botës dhe jetës.Dimenzioni teorik i të drejtave dhe lirive është ngushtë i lidhur me teorinë për tëdrejtën natyrore, me dukurin e kushtetutës si dokument i shkruar dhe mendërtimin e rregullimit të vetëm ndërkombëtar.1. Konceptet për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetarit1.1. Teoria për të drejtën natyroreRrënjët e teorisë të së drejtës natyrore i gjejmë në mendimet filozofike tëstoikëve dhe sofistëve. Për sofistët, njerëzit sipas natyrës janë të barabartë,ndërsarobëria është gjendje jonatyrore. Sipas stoikëve, njerëzit sipas natyrës janë tëpajisur me mençuri(logos) dhe ato proporcionalisht duhet të marrin pjesë nëjetënpublike, me ato lidhet edhe mendimi romak. Për Ciceronin e drejta natyroreështëmendje e drejtë( recta racio) në pajtim me natyrën.Teoria për të drejtën natyrore e shekullit XVII dhe XVIII do të përfaqësohejnga Xhon Loku dhe Tomas Xhefersoni. Për të dy, njerëzit sipas natyrës janë të lirëdhe të barabartë dhe posedojnë të drejta të patjetërsueshme dhe të paprekshme, tëcilat pushteti shtetëror mund vetëm t’i mbrojë, por jo edhe t’i kufizojë dhe anulojë.
 3. 3. Teoria për të drejtën natyrore i lidh të drejtat dhe liritë me drejtësinë si vlerë.1.2. Teoria për të drejtën pozitiveTeoria për të drejtën pozitive në të drejtat dhe liritë i sheh si prodhim tëpushtetit sovran shtetëror. Ato janë kreacion i pushtetit shtetëror. Ai mund t’ikufizojë ose t’i anulojë, e udhëhequr nga rezoni shtetëror. Domethënë të drejtat dheliritë nuk janë veti njerëzore natyrore, por kategori e rregullimit shtetëror. Njeriunuk është qytetar, por prodan. Të drejtat dhe liritë nuk janë në funksiontë drejtsisëdhe të vërtetës, por në funksion të pushtetit shtetëror.
 4. 4. 2. Dokumentat për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetaritIdeja për të drejtat dhe liritë e njeriut ka lindur në Greqinë e vjetër, Romën evjetër dhe në Mesjetë. Në poliset greke, qytetarët kanë pasur të drejtë të flasin(isigorija) si edhe barazia përpara ligjit (isinomija). E njëjta vlen edhe për qytetarëtromak, e ndërsa Mesjeta është e njohur me numrin e madh të konventave përprivilegje të gupeve dhe etazheve të caktuara. Por, edhe Greqia e vjetër edhe Romae vjetër edhe Mesjeta janë kohë e robërisë dhe e frymës kolektive. Greqia e vjetërmbetet bazë e demokracisë, Roma e vjetër burim i së drejtës, ndërsa Mesjeta kohë eKonventave të rëndësishme.Konventa e madhe e lirive (Magna Carta Libertatum) nga viti 1215 në disadispozita ende është dokument i vlefshëm në të drejtën anglosanksone me tëcilënfeudalët anglez kanë fituar privilegje të caktuara për vete nga mbreti JovanBezzemja. Në nenin 40, thuhet : “ E drejta dhe drejtësia askujt nuk do t’ju jepen,shkurtohen ose anulohen”.Në shekullin XVII në Angli do të sillet Peticioni për të drejtat (Petitioni ofRights) nga viti 1628, Bili i të drejtave (Bill of Rights) nga viti 1689 dhe veçanërisht injohuri Habeas Corpus Act (1679), si bazë dhe inspirim i të gjithë dkokumentave tëardhshëm të karakterit të tillë. Me atë, potencohet se askush nuk mund të burgosetpa autorizim, as edhe të mbyllet pa aktgjykim të përkatëshëm gjygjësor, ndërsa edrejta e jëtës, liria dhe pronësia mbetën të drejta pozitive.Pasojnë dy deklarata veçanërisht të rëndësishme. Deklarata për pavarësi eSHBA nga viti 1776 me të cilat 13 koloni britanike u përshëndetën me mbretinbritanik duke u bazuar në të drejtat politike të popullit dhe duke i elaboruar a
 5. 5. rsyetpër largimin nga robëria koloniale.Billi i të drejtave nga viti 1776, është dokument i parë i sistematizuar për tëdrejtat e njeriut, të proklamuara në vitin 1776 në shtetin e Virgjinisë. Me të janë tëshpallura ‘ të drejtat dhe liritë e individit” si hyrje te Kushtetuta e Virxhinisë.Megjithatë, Deklarata për të drejtat e njeriut dhe qytetarit nga 26.08.1789 ështëplatëformë dhe program ideo-politike i lëvizjeve më të njohura revolucionare.Neni 1 nga kjo Deklaratë thotë : “Njerëzit lindin dhe jetojnë të lirë dhe të barabartënë të drejtat”.Liria është në mundësinë të mos i bëhet dëm tjetrit. Ashtu që, posedimi i tëdrejtave natyrore të secilit njeriu nuk ka kufij, përveç atyre të cilëve edhe anëtarëte tjerë të shoqërisë u mundësojnë posedimin e të drejtave të njejta.Xhon Loku (1632-1704), filozof-empirik anglez, në “ Dy shqyrtimet përpushtetin”(libri I, Kreu 2.4.) kështu i përcakton të drejtat natyrore të njeriut:
 6. 6. “ Gjendja e të gjithë njerëzve është gjendje e lirisë së përkryer t’i përcaktojnëaktivitetet e veta dhe të disponojnë me pronën e tyre dhe me personalitetin etyreashtu siç mendojnë se është adekuate në kufijtë e ligjit natyror, ndërsa për atë tëmos kërkojnë leje nga asnjë njeri tjetër ose të varen nga vullneti i tyre.Gjithashtu, ajo është gjendje e barazisë në të cilën i gjithë pushteti dhe fuqiajuridike janë reciproke, pasi që asnjë nuk ka më shumë fuqi nga tjetri, pasi që asgjënuk është aq e qartë se lindja e të gjithë qenieve nga lloji dhe gjinia e njejtëu kasjell edhe vlera natyrore të njëjta dhe shfrytëzimi i aftësive të njëjta, atëherëtëgjithë njerëzit e në mënyrë të njëjtë duhet të jenë të ndërsjelltë………edhe pse kjoështë gjendje e lirisë, megjithatë nuk është gjendje e autokracisë…asnjëri nuk duhettë bëjë dëm në jetën, shëndetin, lirinë ose pronën e huaj…”Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, në të cilën dolën në shesh ambicjetpër diskriminim dhe zhdukjen e njerëzve , në vitin 1945 është formuar OKB-ja përtë ndërtuar paqën dhe të kuptuarit e popujve, si edhe marrëveshjet të krijuara përrespektimin e të drejtave të njeriut. Kuvendi i përgjithshëm miratoi Deklaratënuniversale për të drejtat e njeriut si standard i përgjithshëm i të gjithë njerëzve dhekombeve në vitin 1948 (Universal declaration of Human Rights). Është e përbërënga hyrja dhe 30 nene.Neni 1 – Të gjithë qeniet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë nëdinjitetin dhe të drejtat. Ato janë të pajisur me intelekt dhe ndërgjegje dhe duhet tësillen njëri ndaj tjetërit në frymën e përkatësisë gjithënjerëzore.
 7. 7. Me këtë akt liritë dhe të drejtat e njeriut bëhën problematikë ndërkombëtarebazë për ndërtimin e vetëm të rregullimit ndërkombëtar, ndërsa jo vetëm përçështje të së drejtës së brendëshme.OKB solli edhe dokumente të tjera nga sfera e të drejtave të njeriut, midis tëcilëve edhe Paktin ndërkombëtar të të drejtave qytetare dhe politike dhe Paktinndërkombëtar të të drejtave ekonomike, sociale dhe kuturore nga viti 1966.Të gjitha këto akte ndërkombëtre si edhe konvencat e tjera për liritë dhe tëdrejtat e njeriut, kanë karakter të normave ndërkombëtare imperative (tëdomosdoshme) (ius cogens), pa dallim a janë të ratifikuara nga ndonjë shtet.Bashkësia ndërkombëtare nuk kënaqet me vërtetimin e standardeve nësferën e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ajo bënë edhe kontrollin ndaj respektimitdhe realizimit të lirive dhe të drejtave në praktikën nëpërmjet mekanizmavetëvëzhgimit (monitoringu) dhe mund të japë edhe sankcione të caktuara kundërshteteve të caktuara kur disponon me të dhëna për shkeljen e të drejtave dhelirivetë njeriut.Megjithatë, OKB ende nuk ka arritur të vë mekanizëm institucional përmbrojtje konkrete të të drejtave dhe lirive të njeriut. Këshilli i Evropës veçmë
 8. 8. etablon instrument të tillë me Konventën Evropiane për të drejtat dhe liritëthemelore të njeriut nga viti 1991 : Komisioni Evropian dhe Gjyqi Evropianpër tëdrejtat e njeriut (neni 19). Në mënyrë të qartë shihet se element bazë në ndërtimin earkitekturës ndërkombëtare bëhen të drejtat dhe lirtë e njeriut.3. Të drejtat dhe liritë në Repubilkën e MaqedonisëTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe të qytetarëve janë materiekushtetuse në Republikën e Maqedonisë. Së pari, të drejtat dhe liritë e njeriut janëtë treguara me qëllim që kushtetutëdhënësi, Kuvendi, e sjell Kushtetutën(preambula e Kushtetutës së 1991). Pastaj, të drejtat dhe liritë e njeriut janëvlerëthemelore e rregullimit kushtetues në RM (neni 8, alineja 1). Së fundi, një kapitull itërë i është dedikuar Të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe qytetarëve. Nëfrymën e traditës liberalo- demokratike, Kushtetuta e RM vend qëndror u jeplirivedhe të drejtve të njeriut dhe të qytetarëve, duke përvetësuar nga lista e gjerë e cilazë thuajse një të tretën nga numëri i përgjithshëm i neneve të Kushtetutës.Esenca e të drejtave dhe lirive të qytetarit është e drejta dhe liritë personaledheme ato fillon lista e gjatë të cilës i paraprinë parimi i jodiskriminimit të qytetarëvenga cila do bazë: gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, nacionaliteti, përkatësia sociale,përkatësia fetare dhe politike, pozita pronësore dhe shoqërore.Duke e pasur parasysh dimenzionin historik, të drejtat dhe liritë personale janëtë drejtat dhe liritë më të vjetra dhe lufta për kushtetutëshmëri fillon me betejënpër të drejtën e jetës, të drejtën e lirisë, të drejtën e pronës, të drejtën e fatit, liria endërgjegjes, ndërsa kundër absolutizmit dhe despotimin. Ato e shprehin dhe
 9. 9. mbrojnë integritetin fizik dhe shpirtëror të njeriut, gjegjësisht janë edhe supozimedhe kusht për realizimin e të drejtave dhe lirive të tjera, veçanërisht të atyrepolitike.Kushtetuta e RM e zgjëron listën standarde të të drejtave dhe lirive me: Lirinëetë menduarit, lirinë e të besuarit, lirinë e lëvizjes dhe vendosjen, të drejtën e lirisë, tëdrejtën private dhe të drejtën e shtetësisë.Me heqjen e dënimit me vdekje(neni 10), Kushtetuta e RM hyri në familjenabolicionistike të botës, duke e lëshuar trendin e rregullimit paraprak kushtetues.Kuptohet, E drejta e jetës nuk do të thot vetëm ekzistencë biologjike (botëkuptimijuridik), por edhe e drejtë e jetës së lumtur dhe humane (në kuptimin e Lokut dheXhefersonit).Të cekim se përveç garantimit të integritetit fizik dhe moral, flitet edhe përshkelje të shpeshtë të sferës së të drejtave dhe lirive të njeriut në botë. Për këtë meargumente dhe në mënyrë piktoreske flasin raportet e Amnesty Internacional,Helsinki Watch ose raporit vjetor i të drejtave të njeriut i Stejt departamentittëSHBA.
 10. 10. Kushtetuta e RM, lirinë e njeriut e përcakton si të pacënueshme. E drejta e lirisëmund të jetë e kufizuar vetëm me vendim gjygjësor dhe në raste dhe në proces tëvërtetuara me ligj. Kushtetuta më detajisht e rregullon kohëzgjatjen e paraburgimitdhe të drejtat që i ka personi që i është heqyrë liria.Prezumimi i pafajsisë (supozimi), gjithashtu, është një nga të drejtat të cilatjanëtë përfëshira me Kushtetutë.Ajo është garanci se personi që është i fajsuar për vepërpenale do të vlerësohet si i pafajshëm derisa faji i tij nuk vërtetohet me vendim tëplotfuqishëm gjyqësor.E drejta e privatësisë është njëra nga të drejat më të shkelura në mënyrën ejetesës së sotme bashkëkohore. Kushtetuta garanton respektimin dhe mbrojtjen eprivatimit të jetës personale dhe familjare, të dinjitetit dhe ndërgjegjes; fshehtësinëdhe sigurimin e të dhënave personale.Ngushtë e lidhur me të drejtën private është edhe e drejta e fshehtësisë së letravedhe formave të tjera të shprehjes. Sipas vendimit të gjyqit mund të tërhiqemi ngaparimi i pacënueshmërisë së fshehtësisë së letrave dhe të formave tjera të tëshprehurit,1 nëse ajo është e domosdoshme për udhëheqjen e procedurës penale oseatë e kërkojnë interesat e mbrojtjes së Republikës.Gjithashtu, me të drejtën private është e lidhur ngushtë edhe e drejta epaprekshmërisë së shtëpisë. Ajo mund të jetë e kufizuar vetëm me vendim të gjyqitkur është në pyetje çështje për zbulimin dhe pengimin e veprave penale osembrojtjen e shëndetit të njerëzve.
 11. 11. Kushtetuta garanton edhe lirinë e lëvizjes dhe vendosjes. Secili qytetar i RM katë drejtë lirisht të lëvizë në territorin e Republikës dhe lirisht të zgjedhë vendin evendbanimin të tij. Secili qytetar ka të drejtë t’a lëshojë teritorin e Republikës dhetë kthehet në Republikë. Por, Kushtetuta jep mundësi për kufizimin e realizimitedhe të këtyre të drejtave.Liria e të menduarit, e ndërgjegjes dhe e besimit janë të dreja të rëndësishme tënjeriut që lirisht të mendojë, lirisht të ndërtojë pikëpamje personale për botën. Ajodo të thotë, çlirimi i njeriut nga imponimet e ideologjive oficiale ,dhe ngaimponimime dhunë i dogmave.Liria e besimit, është e drejtë e njeriut që lirisht dhe publikisht, veçmas osenëbashkësi me të tjerët ta shprehë fenë. Kushtetuta garanton edhe barazi tëbashkësive fetare dhe grupeve religjioze dhe shteteve të proklamuara laike (largimii bashkësive dhe i grupeve fetare nga shteti).E drejta e shtetësisë, gjithashtu, është e drejtë personale e cila nuk mund t’imerret asnjë shtetasi të RM. Gjithashtu, shtetasi i RM nuk mund të largohetngashteti.1 Amandamenti i XIX nga Kushtetuta e RM.
 12. 12. Të drejtat dhe liritë politike e shprehin subjektivitetin politik të qytetarit, dukeiofruar pjesëmarrje aktive në jetën politike në vend. Në teori, këto të drejta dhe liri,emërtohen si të drejta dhe liri publike dhe pozitive. Ato natyrisht bashkangjiten metë drejtat dhe liritë e shekullit XIX dhe XX në procesin e ndërtimit të pluralizmitpolitik dhe të demokracisë parlamentare. Të drejtat dhe liritë standarde politikejanë : liritë e të folurit publik, liria e informimit; liria e shoqërimit politik, edrejta ezgjedhjes, e drejta për tubime të qeta.Kushtetuta e RM, përveç këtyre të drejtave, e numëron edhe të drejtën ekryerjes së funkcioneve publike dhe të drejtën e parashtrimit të parashtresave.Liria e të folurit publik dhe e paraqitjes publike do të thotë, e drejtë e njeriutpublikisht t’i shprehë mendimet e veta , jo vetëm me fjalë, por edhe me mjete tëtjera të shprehjes.Liria e informimit jep një shteg të lirë nga informacionet, liria e pranimitdhe përcjelljes së informatave. Kushtetuta garanton edhe lirinë e formimit tëinstituteve të informimit publik, të drejtën e përgjigjes në mjetet e informimitpublik, të drejtën e përmirësimit në mjetet e informimit publik, të drejtën embrojtjes së burimeve të informimit në mjetet e informimit publik dhe e ndaloncenzurën.Liria e shoqërimit politik do të thotë e drejtë e qytetarit lirisht të formojëshoqata të qytetarëve dhe të partive politike, të hyjnë dhe të largohen nga to.Programet dhe veprimtaritë e shoqatave të qytetarëve dhe partive politike nukmund të drejtohen kah rrenimi me dhunë i rregullimit kushtetus i Republikës
 13. 13. dhenga nxitja ose thirrja në agresionin ushtarak ose të nxitjes nacionale, racoreoseurrejtjes fetare dhe padurueshmërisë.E drejta e zgjedhjes në RM është e garantuar si e drejtë e barabartë, epërgjithshme dhe direkte e cila realizohet në zgjedhjet e lira me votim të fshehtë.Në suazat e të drejtave politike është edhe e drejta e tubimeve të qeta. Qytetarët kanëtë drejtë që të tubohen në mënyrë të qetë dhe të shprehin protestë publike palajmërim paraprak dhe pa leje të posaçme. Shfrytëzimi i asaj të drejte mund të jetë ikufizuar vetëm në kushte të gjendjes së jashtëzakonëshme dhe luftarake.E drejta e kryerjes së funksioneve publike është e drejtë e cila garantonarritëshmëri të funksioneve publike deri te të gjithë qytetarët ë Republikës sëMaqedonisë.gjegjësisht demistifikimin e tyre.Ndaj demistifikimeve të pushtetit publik dhe ndaj krijimit të qytetarëve samë aktivë solli edhe e drejta e parashtrimit të parashtresave. Secili qytetar ka tëdrejtë të parashtrojë parashtresë deri tek organet shtetërore dhe sërbimet e tjerapublike dhe prej tyre të marrë përgjigje.
 14. 14. Qytetari nuk mund të thirret në përgjegjësi, po as edhe të durojë pasoja tëdëmshmepër qëndrimet e shprehura në parashtresa, vetëm nëse me ato bëhet vepër penale.Të derjtat dhe liritë ekonomike. Nëpërmjet këtyre të drejtave shprehetstatusi ekonomik dhe social i njeriut dhe qytetarit. Në garantimin e tyre ka mëshumë dëshira, inspirime dhe qëllime, ndërsa më pak realizim për shkak të pafuqisëmateriale, por edhe volontarizmin shtetëror të harxhimeve. Ato i takojnë të drejtavetë gjeneratës me të re të promovuara në shek. XIX si rezultat i funksionit ekonomikdhe social të shtetit. Promotorët kryesor janë : Kushtetuta e Varmait nga viti 1919,Deklarata universale për të drejtat e njeriut e vitit 1948 dhe Pakti ndërkombëtarpër të drejtat ekonomike sociale dhe kulturore nga viti 1966. Por, mes tyre gjendenedhe disa të drejta shumë të vjetra.Të drejtën e pronësisë për vendit e hasim qysh prej Dhijatës së vjetër ngaBibla, ndërsa , gjithashtu edhe në Romën e vjetër.Të drejtat dhe liritë ekonomike e zbulonjë karakterin e ekonomisë në njëvend, ndërsa si e drejtë e rëndësishme mes tyre është e drejta e pronës. Shumëkushtetuta nuk përmbajnë dispozita për marrëdhëniet ekonomike dhe për atokuptojmë në mënyrë indirekte nga liritë ekonomike.Të drejtat dhe liritë sociale të qytetarëve e shprehin statusin social tëqytetarëve , por edhe funksionin social të shtetit në drejtim të amortizimit tëndryshimeve sociale, si edhe stihinë e tregut ekonomik.Shtetin social e korrigjon jobarazia, i mbron këto kategori të qytetarëve tëcilat janë në gjendje të rëndë materiale dhe promovon drejtësi sociale.
 15. 15. Kushtetuta e RM nga viti1991 i vërteton këto të drejta dhe liri ekonomike ; edrejta e pronës, e drejta e punës, liria e punës, e drejta e grevës, e drejta eorganizimit sindikal.Sipas Kushtetutës, prona nuk është e vërtetuar vetëm si e drejtë, por edhe sidetyrim në kuptim të mirë jo vetëm në interes të pronarit, por edhe në interes tëbashkësisë. Në këtë kuptim, nëse atë e kërkon interesi publik i vërtetuar me ligj,prona mund të kufizohet ose të merret, por vetëm më kompenzim material që nukmund të jetë më i ulët nga vlera e tregut.Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë nuk e shfrytëzon kategorinë “pronaprivate” as edhe, i përcakton format e pronës. Megjithatë, nëse merret parasyshtërësia e Kushtetutës, situimi i pronës në pjesën e të drejtave dhe lirive të njeriut,veçanërisht kualifikimi i tregut i sipërmarrjes së lirë si bazë e marrëdhënieveekonomike, lirisht mund të përfundohet dhe vërtetohet se prona private është formëthemelore e pronës në Republikën e Maqedonisë. As prona shtetërore as edhe ajopublike nuk janë të përcaktuara me Kushtetutën e RM. Ato implicisht i njohim mekategoritë të mirat në përdorimin e përgjithshëme (rrugë, kanale publike dhe
 16. 16. ngjashëm). Dhe të mirat nga interesi i përgjithshëm për Republikën (pasuritënatyrore, bota bimore dhe shtazore, sende dhe objekte me rëndësi kulturoredhehistorike për Republikën e Maqedonisë).Sipas frymës dhe parimeve të ekonomisë së tregut, Kushtetuta e Republikëssë Maqedonisë garanton të drejtën e pronës, në kushte të përcaktuara me ligj edhepersonave të huaj.Logjika e tregut është edhe logjikë e Kushtetutës, prandaj edhe ajopersonave të huaj u garanton edhe të drejtat e përfituara me investimin e kapitalit,si edhe të drejtën e e mbajtjes së lirë të kapitalit dhe fitimit (neni 50, paragrafi 1).Qëllimi i këtyre dispozitave është të nxiten investimet e huaja në Republikëne Maqedonisë.E drejta e trashëgimisë është e drejtë të fitojë pronë private me trashëgimi,në kushte ligjore.Liria e punës do të thotë e drejtë e qytetarit lirisht të vendosi a do të punojëose, jo. D.m.th., ai vetë lirisht e zgjedh profesionin e tij dhe punësimin; atijnëmënyre të barabartë i janë të ofruara të gjithë vendet e punës dhe çdo funksion nëshoqëri dhe në fund, është e ndaluar puna me dhunë.E drejta e punës është e drejtë e qytetarit, të punësohet në pajtim me aftësitëe tij. Realizimi i saj vërtetohet me ligj dhe kontrata kolektive. Në fakt, kjo edrejtëdo të thotë e drejtë e marrëdhënieve të punës së përkohshme dhe të përhershme,nga njëra anë, mbrojtje e garantuar gjatë punës, në anën tjetër; dhe e drejta e
 17. 17. kompenzimit material në rast të papunësisë, nga ana e tretë.Kushtetuta, të punësuarëve u garanton të drejtën për fitimin përkatës.Gjendja e papunësisë masive, vonimi disamujorësh i pagesës dhe kompenzimi i ulëtmaterial në rast të papunësimit e sjellin në pyetje realizimin e këtyre të drejtave.Gjithashtu, edhe dispozitat e punës si bazë për udhëheqjen dhe vendimin bashkë mepronën është më shumë dekor kushtetues demokratik, se sa praktikë.E drejta e organizimit sindikal, është t’i realizojnë dhe kërkojnë të drejtatekonomike dhe sociale. Gjithashtu mund të kufizohet edhe me ligj edhe atë në sferëne forcave të armatosura, të policisë dhe organeve të administratës (neni 37). Nësistemet politike demokratike, sindikatat janë partner i barabartë i shtetit dhepunëdhënësve.E drejta e grevës është e drejtë e të punësuarve të protestojnë kundërkushteve në të cilat punojnë dhe shkallës së fitimit. Kufizimi i tyre është imundurvetëm me ligj dhe në sfera të caktuara : për forcat e armatosura, policinë dheorganet e administratës (neni 38).
 18. 18. Kushtetuta e RM i përcakton këto të drejta sociale : e drejta e sigurimit social,edrejta e mbrojtjes sociale, e drejta e ndihmës dhe mbrojtjes së veçantë, të drejtat eveçanta sociale, e drejta e mbrojtjes shëndetësore, e drejta e vendimit të lirëpërlindjen e fëmijëve dhe e drejta e mjedisit të shëndoshë jetësor.E drejta e sigurimit social do të thotë e drejtë e jetës së përshtatshme, nëkuptim të fitimit që siguron ekzistencën e denjë, shtëpi, sigurim shëndetësor,mundësi për shkollim dhe ambient të shëndoshë jetësor. Kjo e drejtëoperacionalizohet me ligj dhe kontratë kolektive. Realiteti maqedon në papunësinëenorme dhe pauperacionin e qytetarëve flet për sigurimin e lënë pas dore , dhejorealizimin social të sigurt, gjegjësisht josigurimin social.E drejta e sigutimit social do të thotë sigurim shëndetësor, invalidor dhepenzional të vërtetuara me ligj dhe konventë kolektive (9 neni 34, paragarfi1) dheme të drejtë i dedikohet personave të punësuar dhe anëtarëve të familjeve tëtyre.E drejat e mbrojtjes sociale është e drejtë e kategorisë së caktuar tëqytetarëve, të ndihmës gjatë papunësisë, rrogave të ulëta ose pensioneve.Përgjegjëse për këtë mbrojtje është shteti në mënyrë të caktuar me ligj dhe kontratëkolektive.E drejta e ndihmës u dedikohet qytetarëve të paaftë dhe të pafuqishëm përpunë, ndërsa e drejta e rehabilitimit i mbulon invalidët.Të drejta të veçanta sociale posedojnë : luftëtarët nga Lufta Antifashiste dhenga gjithë luftërat nacionalçlirimtare për Maqedoninë, invalidët e luftës; personat endjekur dhe të burgosurit për idetë e vetëqenies të popullit maqedon dhe qeverimittë tyre.
 19. 19. Të drejtat sociale të veçanta janë të miratuara për kontributin e veçantë përshtetinmaqedon, por jo privilegje.E drejta e mbrojtjes shëndetësore ështrë e drejtë e secilit prej nesh, pa marrëparasysh statusin e punës, të marrin shërbime shëndetësore nga entet shëndetësore.E drejta e vendosjes së lirë për lindjen e fëmijëve ështrë e drejtë e gruas qëlirisht të vendosë për lindjen.Familja dhe mëmësia, fëmijët dhe personat e mitur, sipas Kushtetutës, gëzojnëmbrojtje të veçantë. Prindërit kanë të drejtë dhe obligim të kujdesen për edukimindhe mirëmbajtjen e fëmijëve. Fëmijët, janë të obliguar të kujdesen për prindërit etyre të moshuar.
 20. 20. Mbrojtje të veçantë u garantohet fëmijëve pa prindër dhe atyre pa kujdes prindorë.Nënat dhe të miturit gëzojnë mbrojtje të veçantë gjatë punës. Ndërsa personat nën15 vjet nuk mund të punësohen.E drejta e ambientit jetësor shëndetësor është e drejtë e ajrit dhe natyrës sëpastërt, pa të cilën është e pamundur aktiviteti normal shoqëror i njerëzve.Kuptohet, secili prej nesh është i obliguar t’a mbrojë dhe përparojë ambientinjetësor. Shteti, sipas nenit 43, është i obliguar të krijojë kushte të duhura për këtëqëllim.Të drejtat dhe liritë kulturore i ofrojnë njeriut të shprehet si person i veçantënë sfera të ndryshme, t’a vëzhgojë rrethin në të cilin jeton, të mësojë dhe t’aprofesionalizojë diturinë dhe shpirtin, të veprojë.Kushtetuta e RM nga viti 1991 i vërteton këto të drejta dhe liri kulturore ; tëdrejtën e arsimit, lirinë e krijimtarisë shkencore dhe artistike, lirinë e të shprehurit,përkujdesje dhe zhvillim të identitetit etnik, kulturor,gjuhësor dhe fetar tëshoqërisë.E drejta e arsimit është e drejtë e secilit nën kushte të barabarta për marrjene diturive në të gjitha shkallët e arsimit. Asnjë, po edhe prindërit, bashkësitëfetareose subjektet e tjera, nuk mund t’a kufizojnë dhe ndalojnë këtë të drejtë.Norma kushtetuse e vërteton domosdoshmërin e arsimit fillor. Me qëllim tëqë fusë konkurencë dhe afarizëm edhe në sferën e arsimit. Kushtetuta e promovonmundësinë e hapjes së instituteve private të arsimit në arsimin e mesëm dhe të lartë.
 21. 21. Kushtetuta , gjithashtu, e garanton autonominë e Universitetit me qëllim qëtë ofrojë kryerje të pavarur dhe kualitative në funksionet e tyre edukativo-arsimoredhe shkencoro-hulumtuese. Kuptohet, pa status autonom të Universitetit nuk mundtë pritet sinqeritet për vizionet e reja, të vërtetat dhe provokimet shkencore.Liria e krijimtarisë shkencore dhe artistike është e drejtë e qytetarit qëlirisht të krijojë në pajtim me mendimin dhe besimin e vetë. Kuptohet, krijuesi ka tëdrejtë në autorësisë ndaj fryteve (krijimeve) nga krijimtaria e tyre. Krijimet ekarakterit material emërtohen si pronë industriale, ndërsa ato të llojit shpirtëror sipronë intelektuale. Ato nga shteti dhe ligjet ndërkombëtar janë të mbrojtura sipasuri materiale dhe shpirtërore gjithnjerëzore.Shteti maqedon është i obliguar të kujdeset për zhvillimin e lirisë sëkrijimtarisë, për shkak të rëndësisë së saj për zhvillimin e kulturës.Lirinë e të shprehurit të përkatësisë nacionale, më parë e kemi potencuar sivlerë themelore të rregullimit kushtetues në Republikën e Maqedonisë. Bëhet fjalëpër njërën nga çështjet më të ndjeshme dhe më suptile, veçanërisht te shoqëritëheterogjene etnike, siç është jona. Liria e të shprehurit të përkatësisë nacionale është
 22. 22. metod demokratike, e kundërt me etnocentrizmin dhe asimilimin si konceptejodemokratike në shoqëritë multietnike.Neni 48, pjesëtarëve të bashkësive u garanton të drejtën e formimit të institutevekulturore , artistike dhe arsimore, si edhe shoqëri të ndryshme shkencore për shkaktë shprehjes, përkujdesjes dhe zhvillimit të identitetit të tyre. Gjithashtu, pjesëtarëte bashkësive kanë të drejtë të mësimit në gjuhën e tyre amëtare në arsimin fillor dhetë mesëm në mënyrë të përcaktuar me ligj. Në shkollat në të cilat arsimi zhvillohetnë gjuhë tjetër mësohet edhe gjuha maqedone.4. Obligimet e njeriut dhe qytetaritObligimet e njeriut dhe qytetarit janë të pandashme me të drejtat dhe liritëthemelore. Ato, në frymën e konceptit liberalo–demokratik, janë në mënyrërestriktive të vërtetuara.Të drejtat e shprehin lirinë e individit dhe demokracinë, ndërsa obligimet- fuqiae shtetit dhe përgjegjësia e qytetarëve ndaj asaj.Obligimt standarde në të drejtën kudhtetuse komparative janë : respektimi ikushtetutës dhe i ligjeve; kryerja e sinqertë e funksioneve publike; pagimi itaksavedhe tatimeve të tjera, ndihma në situata të rënda, mbrojtja e rrethit njerëzordhenatyror; mbrojtja e vendit.Në Kushtetutën e RM janë të numëruara edhe obligimi i prindërve të kujdesenpër fëmijët, si edhe për kryerjen e shkollës fillore.Obligimi i qytetarëve është institut juridik, më i ngushtë nga përgjegjësia si
 23. 23. kategori juridike, por edhe politike dhe filozofike. Megjithatë, disa obligimesiç janëlojaliteti ndaj shtetit, kryerja e sinqertë e funksioneve publike, kujdesi prindorë përfëmijët dhe kujdesi i secilit nga ne për tjetrin që është në fatkeqësi kanë karakter mëtë gjerë se ai juridik.Shoqëria pa liri është despoti, ndërsa shoqëria pa përgjegjësi është anarki.Demokracia është sistem politik përgjegjës.5.Mbrojtja juridike e të drejtave dhe lirive themeloreDallojmë dy lloje të mbrojtjeve juridike të të drejtave dhe lirive të njeriutdhe qytetarit : të brendshme dhe të jashtme. Mbrojtja e brendshme juridikerealizohet nëpërmjet të drejtës pozitive në vend konkret, ndërsa e dyta (e jashtme)me ndihmën e të drejtës ndërkombëtare.Ekzistopjnë forma të ndryshme të mbrojtjes së lirive dhe të drejtavegjygjësore si formë themelore, ombudsmani ose avokati i popullit si organ për
 24. 24. mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kur ato janë të shkelura nga organet eadministratës shtetërore, kontrollit parlamentar ndaj kryerjes së lirive dhe tëdrejtave nga ana e komisioneve dhe të trupave tjera punuese të parlamentit.Në botë ekzistojnë mbrojtje e lirive dhe të drejtave nga ana e gjygjeve tërregullta.Mbrojtja ndërkombëtare e lirive dhe të drejtave rrjedh nëpërmjet vëzhgimitdhe kontrollit (monitoringut), si edhe nëpërmjet sankcioneve kundër shteteve –anëtare ne OKB në rast të shkeljes me të gjerë dhe të vrazhdë të të drejtavedhelirive.Me Kushtetutën e RM nga viti 1991 janë të parapara format për mbrojtjen elirive dhe të drejtave, p.sh. nga gjukata e rregullt, nga Gjyqi Kushtetues, ngaAvokati i popullit, nga komisioni i përhershëm anketues i Kuvendit të RM.Kushtetuta e RM nga viti 1991 parasheh të drejtën e qytetarit të jetë injoftuar me të drejtat njerëzore dhe liritë themelore dhe aktivisht të kontribojë, veçose bashkërisht për përparimin dhe mbrojtjen. (neni 50,paragrafi).Me ratifikimin e Konventës evropiane për të drejtat e njeriut, të qytetarëvetë Republikës së Maqedonisë u është vënë në dispozicion edhe peticioni para Gjygjitpër të drejtat njerëzore pranë Këshillit të Evropës në Strazburg, si një nga mjetetpër mbrojtjen e të drejtave të tyre. Me Gjyqin për të drejtat njerëzore në Strazburgmund të drejtohet secili person i cili mendon se i janë të shkelura të drejtat që igaranton Konventa Evropiane.
 25. 25. Kushtet procesore që duhet të plotësohen janë :•të jenë të shteruara të gjitha mjetet juridike në shtet;•peticioni te jepet në afat prej 6 muajsh nga vendimi perfundimtar që idedikohet gjoja shkeljes së të drejtave të Konventës.Përpara Gjyqjit për të drejtën njerëzore personi e padit shtetin i cili e kashkelur ndonjë të drejtë, gjegjësisht nuk i ka siguruar mbrojtje të të drejtave ngandonjë tjetër. Gjyqi për të drejtat njerëzore mundohet të arrijë “marrëveshjemiqësore” në mes të personit i cili ankohet dhe qeverisë, por në rast se deri tek ajonuk vjen, Gjyqi mund ta ngarkojë qeverinë materialisht t’a kompenzojë personin edrejta e të cilit është shkelur.

Na kontaktoni në EMAIL

Email:  shqipweb.com@gmail.com

Na Ndiqni në Rjetet sociale:

Instagram  https://www.instagram.com/shqipweb/

Twitter  https://twitter.com/ShqipWeb

Facebook  https://www.facebook.com/ShqipWebb/

ShqipWeb ju sjell lajme te reja në Web Faqen tone   ShqipWeb.com